RAMON

Monitoruj osuwiska

Dlaczego monitorowanie osuwisk jest ważne ?

 

Osuwiska bardzo często zagrażają budynkom użyteczności publicznej, zabytkom, obiektom sakralnym, hydrotechnicznym, infrastrukturze liniowej, głównym szlakom komunikacyjnym czy budynkom mieszkalnym. W takiej sytuacji należy prowadzić regularną kontrolę, przynajmniej 2 razy do roku, obszarów objętych ruchami masowymi.

Najczęściej szybkość i charakter przemieszczeń powierzchniowych dla obszaru osuwiskowego określa się przy pomocy metod geodezyjnych. Polskie prawo dopuszcza stosowanie innych metod monitoringu osuwiska, w tym wykorzystanie technik satelitarnych. W trakcie doboru odpowiedniej metody należy pamiętać, by w trakcie monitoringu obszaru objętego ruchem masowym uzyskać przynajmniej dokładności pomiaru równą dokładności metod tradycyjnych.

 

Metoda satelitarnej interferometrii radarowej, w której wykonujemy analizy osuwiskowe, odznacza się wysoką dokładnością pozyskiwania informacji o terenie, ale również jest w pełni zdalną, obiektywną metodą, pozwalająca nawet na uzyskanie wyników obrazujących przemieszczenia terenu w odstępach kilkudniowych.

Dlaczego my?

Nasza usługa pozwala monitorować wiele osuwisk w jednym czasie, dzięki czemu wyniki dostarczane do klienta są jednorodne i łatwe w interpretacji.

Rozwiązanie

Innowacyjna usługa monitorowania osuwisk w czasie zbliżonym do rzeczywistego, oparta na satelitarnych danych radarowych. Wykrywanie i monitorowanie osuwisk z centymetrową dokładnością.

Satelitarne metody pomiarów

Precyzyjne raporty z wynikami badań

Indywidualne podejście do klienta

Co zawiera raport?

Pełna informacja o analizowanym obszarze

W naszym raporcie dokładnie opisujemy analizowany obszar. Określamy jego lokalizację w konkretnej jednostce administracyjnej kraju, a dodatkowo wskazujemy jego położenie geograficzne, prezentując jego współrzędne. Obszar charakteryzujemy również pod kątem rzeźby terenu, opierając się o wartości wysokości notowane w obszarze zidentyfikowanego osuwiska.

Wiarygodne źródło informacji

Wykonywane przez nas analizy oparte są o wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów na polu badawczo-rozwojowym w zakresie satelitarnej interferometrii radarowej. Zawsze wykorzystujemy w naszych pracach najnowsze osiągnięcia nauki oraz dane satelitarne idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Precyzyjna informacja przestrzenna

Raport zawiera mapę z zaznaczonym zasięgiem obszaru osuwiskowego pochodzącym od zamawiającego lub bezpośrednio z bazy danych Systemu Osłony Przeciwosuwiksowej Państwowego Instytutu Geologicznego wraz z naniesionymi punktami pomiarowymi wygenerowanymi w trakcie analizy satelitarnych danych radarowych.

Przejrzysta informacja o rezultatach

Zestawienie informacji o terenie objętym pomiarem, wykorzystanych punktach pomiarowych i metodzie badań wraz z tabelarycznym przedstawieniem wyniku monitoringu.

Wykresy dla punktów pomiarowych

Wykorzystując wygenerowane wykresy dla punktów pomiarowych, będziesz mógł dokładnie prześledzić proces przemieszczenia terenu na obszarze osuwiskowym. W zależności od doboru danych źródłowych analiza ta możliwa będzie co 6 dni (z wykorzystaniem bezpłatnych zobrazowań satelitarnych Sentinel – 1) lub nawet codziennie (bazując na komercyjnych danych ICEYE).

Zobacz przykładowe raporty z monitorowania osuwisk

Dla gmin i powiatów

Monitoring powierzchniowy osuwisk w powiecie nowosądeckim wykonany metodą interferometrii radarowej

Dla wybranego osuwiska

Monitoring powierzchniowy osuwiska 23224 KRO Łososina Dolna wykonany metodą interferometrii radarowej

Aplikacja dla administracji publicznej

Zobacz jak możesz monitorować dużej wielkości obszary w łatwy i szybki sposób. Monitoruj osuwiska nawet na terenie całej gminy.

Partnerzy projektu

Cracow

Konarskiego 44/5
30-046 Cracow
+48 12 315 73 51
kontakt@satim.pl

Burlingame

907 Burlingame Ave Suite 9
Burlingame, CA 94010
+1 650 731 33 05
hello@satim.co